Hưỡng sử dụng lệnh CD trong Linux nhanh dễ dàng

Một cách dễ dàng để thay đổi các thư mục trong Linux từ terminal

Một số lệnh trong Linux được sử dụng thường xuyên đến nỗi chúng ta thường bỏ qua tầm quan trọng của các lệnh và các chi tiết về chúng bị bỏ sót. cdlà một trong những lệnh như vậy. cdlà viết tắt của ‘change directory” tức là ‘thay đổi thư mục’ mà chính nó giải thích việc sử dụng và mục đích của nó.

cdcho phép bạn dễ dàng thay đổi thư mục hiện tại của mình thành bất kỳ thư mục nào bạn muốn di chuyển. Chỉ cần đặt đúng đường dẫn trong lệnh và bạn sẽ được đưa vào thư mục đó bởi cd.

Trong hướng dẫn ngắn gọn này, bạn sẽ có được tất cả những hiểu biết cơ bản và hữu ích về cdtiện ích dòng lệnh.

Biết thêm về lệnh cd

cd command là một tiện ích hữu ích cho tất cả những người dùng dòng lệnh thường xuyên và những người được yêu cầu quản lý các máy chủ không có GUI.

Chúng ta hãy xem cú pháp cơ bản của Lệnh CD.

Cú pháp chung:

cd [options] [directory_or_directory_path]

Bảng sau đây sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn ngắn gọn về những gì sẽ xảy ra khi bạn sử dụng các tùy chọn này với Lệnh CD.

Lựa chọnÝ nghĩa
/thay đổi thư mục hiện tại thành thư mục gốc
~thay đổi thư mục thành thư mục chính
.Đại diện cho thư mục hiện tại
..thay đổi thành thư mục mẹ của thư mục hiện tại
  • cd: Bạn có thể thay đổi thư mục của mình trực tiếp bằng cách nối tên của thư mục đích.

Cú pháp chung:

cd [directory_name]

Thí dụ:

cd workspace

Ở đây, chúng tôi chỉ cần thay đổi thư mục hiện tại thành một thư mục có tên là ‘workspace’.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng thư mục không gian làm việc này nên được đặt trong thư mục làm việc hiện tại của bạn. Nếu không, thì bạn sẽ gặp lỗi. Bạn có thể sử dụng đường dẫn đầy đủ của thư mục mong muốn bằng Lệnh CD. Chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này trong các ví dụ sắp tới.

cd /: Lệnh này sẽ thay đổi thư mục hiện tại của bạn thành thư mục gốc.

Thí dụ:

[email protected]:~/workspace$ cd /
[email protected]:/$

Ở đây, chúng tôi đã thay đổi thư mục làm việc hiện tại từ ‘không gian làm việc’ thành rootthư mục.

[email protected]:/$ pwd
/
[email protected]:/$

Khi sử dụng lệnh pwd(print working directory), thư mục ‘ /‘ (root) được hiển thị.

  • cd ~ : Lệnh này đưa bạn trở lại thư mục chính từ bất kỳ thư mục nào bạn có thể đang làm việc.

Thí dụ:

[email protected]:~/space/apache$ pwd
/home/gaurav/space/apache

Tôi hiện đang ở trong thư mục có tên apache. Bây giờ chúng ta hãy sử dụng lệnh cd ~(dấu ngã).

[email protected]:~/space/apache$ cd ~
[email protected]:~$ 
[email protected]:~$ pwd
/home/gaurav
[email protected]:~$ 

Bây giờ, chúng ta quay lại thư mục chính ‘/ home / gaurav’.

  • cd .. : Lệnh này cho phép bạn thay đổi thư mục làm việc hiện tại của mình thành thư mục mẹ cao hơn một cấp so với thư mục hiện tại của bạn.

Thí dụ:

[email protected]:~/snap/htop/1332$ pwd
/home/gaurav/snap/htop/1332
[email protected]:~/snap/htop/1332$

Trong ví dụ này, / home / gaurav / snap / htop / 1332 là đường dẫn thư mục làm việc hiện tại. Chúng tôi thực sự đang vào thư mục 1332. Thư mục mẹ ngay lập tức của thư mục ‘1332’ là thư mục ‘htop’. Khi sử dụng cd ..lệnh, chúng tôi sẽ chuyển đến thư mục ‘htop’, thư mục mẹ ngay lập tức của nó.

[email protected]:~/snap/htop/1332$ cd ..
[email protected]:~/snap/htop$
[email protected]:~/snap/htop$ pwd
/home/gaurav/snap/htop
[email protected]:~/snap/htop$

Trên đây là một số tùy chọn hữu ích được sử dụng với Lệnh CD. Bây giờ, chúng ta hãy đi sâu vào một số ví dụ chi tiết hơn về Lệnh CD.


Thay đổi từ thư mục hiện tại sang một đường dẫn cụ thể

Bạn có thể sử dụng Lệnh CD để thay đổi thành bất kỳ thư mục nào bằng cách sử dụng đường dẫn của nó.

Cú pháp:

cd [absolute_path_of_directory]

Thí dụ:

cd ./snap/htop/1332/examples

Ở đây, chúng tôi muốn thay đổi thành một thư mục có tên là ‘ví dụ’ được đặt tại đường dẫn /home/gaurav/snap/htop/1332/examplestừ thư mục chính.

Lưu ý: Ở đây, tôi đã sử dụng ./thay vì gõ vào đường dẫn đầy đủ của thư mục chính của tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nó trong bài viết này .

[email protected]:~/snap/htop1332/examples$ pwd
/home/gaurav/snap/htop/1332/examples
[email protected]:~/snap/htop/1332/examples$

Bây giờ chúng tôi được đặt trong thư mục ‘ví dụ’.


Di chuyển đến các thư mục có khoảng trắng trong tên của chúng

Có nhiều trường hợp khi chúng ta sử dụng ‘dấu cách’ trong khi đặt tên cho các thư mục. Đôi khi, chỉ sử dụng Lệnh CD với các tên kiểu này, dường như không hoạt động. Nhưng có một cách khắc phục đơn giản cho điều này.

Đặt tên thư mục bên trong dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép có thể giải quyết vấn đề. Bạn chỉ cần sử dụng cd "directory name"hoặc cd 'directory name'.

Cú pháp:

cd "directory name 22"

Thí dụ:

cd "Calibre Library"

Đầu ra:

[email protected]:~$ cd "Calibre Library"
[email protected]:~/Calibre Library$
[email protected]:~/Calibre Library$ pwd
/home/trinity/Calibre Library

Bây giờ chúng ta được chuyển sang thư mục Calibre Library có khoảng trắng trong tên của nó.


Thay đổi trở lại thư mục trước đó

Trước đây chúng ta đã thấy việc sử dụng cd ..lệnh, lệnh này sẽ đưa bạn đến thư mục mẹ của thư mục làm việc hiện tại của bạn. Ở đây chúng ta sẽ xem xét một giải pháp thay thế khác cho điều này.

Lệnh cd -(gạch ngang) cho phép bạn thực hiện nhiều hơn hoặc ít hơn cùng một hành động. Bạn có thể di chuyển đến thư mục trước của thư mục làm việc hiện tại của bạn.

Cú pháp chung:

cd -

Thí dụ:

[email protected]:~/workspace/snap/vim-editor$ pwd
/home/gaurav/workspace/snap/vim-editor
[email protected]:~/workspace/snap/vim-editor$ 

Ở đây, tôi hiện đang làm việc trong thư mục ‘vim-editor’. Giả sử một người dùng muốn chuyển đến thư mục trước đó, thì cd -có thể hữu ích. Hãy xem làm thế nào.

[email protected]:~/workspace/snap/vim-editor$ cd -
/home/trinity/workspace/snap
[email protected]:~/workspace/snap$

Ở đây, bây giờ chúng ta đã chuyển đến thư mục trước có tên ‘snap’.


Phần kết luận

Trong hướng dẫn siêu đơn giản này, chúng ta đã tìm hiểu về một lệnh rất cơ bản và thân thiện cd(tức là thay đổi thư mục) được sử dụng trong tất cả các hệ thống Linux. Bây giờ chúng ta sẽ có thể điều hướng qua nhiều thư mục trong khi làm việc trên terminal mà không cần sử dụng GUI. Lệnh CD sẽ dễ sử dụng sau khi xem qua hướng dẫn này.Save0

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo