Cách cài đặt Magento trên Ubuntu Linux với Nginx

Magento là một nền tảng Thương mại điện tử mã nguồn mở miễn phí dựa trên PHP và MySQL được hàng triệu doanh nghiệp nhỏ sử dụng để bán và quản lý sản phẩm của họ online. Nếu bạn muốn tạo một cửa hàng online, Magento có thể là cách đơn giản nhất để làm điều đó, đặc biệt nếu bạn cần sự hỗ trợ từ người dùng để quản lý và duy trì cửa hàng.

Magento cho phép người dùng tạo một cửa hàng online hoàn chỉnh, bao gồm quản lý hàng tồn kho, danh mục sản phẩm, giao hàng, lập hóa đơn và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn này dựa trên Ubuntu Linux. Chúng tôi sẽ cài đặt máy chủ web Nginx, máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB và các mô-đun PHP. Để biết thêm về Magento, vui lòng kiểm tra trang chủ của nó. Để bắt đầu cài đặt Magento trên Ubuntu Linux, hãy làm theo các bước bên dưới:

Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu Linux

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi sẽ sử dụng máy chủ web Nginx để chạy Magento. Magento yêu cầu một máy chủ web để hoạt động và Nginx là một trong những máy chủ web mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay.

Để cài đặt Nginx trên Ubuntu, hãy chạy các lệnh bên dưới:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Sau khi cài đặt Nginx, các lệnh dưới đây có thể được sử dụng để dừng , khởi động và kích hoạt các dịch vụ Nginx luôn khởi động mỗi khi máy chủ của bạn khởi động.

sudo systemctl stop nginx.service
sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Để kiểm tra xem Nginx đã được cài đặt và hoạt động chưa, hãy mở trình duyệt web của bạn và duyệt đến địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy chủ.

kiểm tra trang chủ mặc định của nginx

Nếu bạn thấy trang trên trong trình duyệt của mình, thì Nginx đang hoạt động như mong đợi.

Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu Linux

Cần có máy chủ cơ sở dữ liệu để Magento hoạt động. Magento lưu trữ nội dung của nó trong cơ sở dữ liệu và MariaDB có lẽ là máy chủ cơ sở dữ liệu tốt nhất hiện có để chạy Magento.

MariaDB nhanh, an toàn và là máy chủ mặc định cho hầu hết tất cả các máy chủ Linux. Để cài đặt MariaDB, hãy chạy các lệnh dưới đây:

sudo apt install mariadb-server
sudo apt install mariadb-client

Sau khi cài đặt MariaDB, các lệnh dưới đây có thể được sử dụng để dừng , khởi động và cho phép các dịch vụ MariaDB luôn khởi động khi máy chủ khởi động.

sudo systemctl stop mariadb.service
sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

Tiếp theo, chạy các lệnh bên dưới để bảo mật máy chủ cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu gốc nếu bạn không được nhắc làm như vậy trong khi cài đặt.

sudo mysql_secure_installation

Khi được nhắc, hãy sử dụng hướng dẫn bên dưới để trả lời:

Để xác minh và xác thực rằng MariaDB đã được cài đặt và hoạt động, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển cơ sở dữ liệu bằng các lệnh dưới đây:

sudo mysql -u root -p

Bạn sẽ tự động đăng nhập vào máy chủ cơ sở dữ liệu kể từ khi chúng tôi bắt đầu yêu cầu đăng nhập với tư cách là người chủ. Chỉ người chủ mới có thể đăng nhập mà không cần mật khẩu và chỉ từ bảng điều khiển máy chủ.

chào mừng mariadb

Nếu bạn thấy một màn hình tương tự như hình trên, thì máy chủ đã được cài đặt thành công.

Cách cài đặt PHP-FPM trên Ubuntu Linux

Như chúng tôi cũng đã đề cập ở trên, chúng tôi đang cài đặt PHP trên Ubuntu vì Magento yêu cầu nó. Các gói PHP được thêm vào kho lưu trữ Ubuntu. Các phiên bản trong kho có thể không phải là phiên bản mới nhất. Nếu bạn cần cài đặt các phiên bản mới nhất, bạn sẽ cần thêm kho lưu trữ PPA của bên thứ ba.

Tới kho lưu trữ của bên thứ ba với các phiên bản PHP mới nhất, hãy chạy các lệnh bên dưới.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Tại thời điểm viết bài này, phiên bản PHP mới nhất 8.0.

sudo apt update

Tiếp theo, chạy các lệnh bên dưới để cài đặt PHP 8.0 và các mô-đun liên quan.

sudo apt install php8.0-fpm php8.0-common php8.0-mysql php8.0-gmp php8.0-curl php8.0-intl php8.0-mbstring php8.0-xmlrpc php8.0-gd php8.0-xml php8.0-cli php8.0-zip php8.0-soap php8.0-bcmath

Sau khi PHP được cài đặt, các lệnh dưới đây có thể được sử dụng để khởi động, dừng và cho phép các dịch vụ PHP-FPM tự động khởi động khi máy chủ khởi động.

sudo systemctl stop php8.0-fpm
sudo systemctl start php8.0-fpm
sudo systemctl enable php8.0-fpm

Tiếp theo, bạn sẽ muốn thay đổi một số cài đặt cấu hình PHP hoạt động tốt với Magento. Chạy các lệnh bên dưới để mở file cấu hình mặc định PHP.

sudo nano /etc/php/8.0/fpm/php.ini

Sau đó, thay đổi cài đặt dòng thành một cái gì đó ở dòng bên dưới. Lưu các thay đổi của bạn và thoát.

file_uploads = On
allow_url_fopen = On
short_open_tag = On
memory_limit = 256M
cgi.fix_pathinfo = 0
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = America/Chicago

Cách tạo cơ sở dữ liệu Magento trên Ubuntu

Tại thời điểm này, chúng tôi đã sẵn sàng tạo cơ sở dữ liệu Magento. Như đã đề cập ở trên, Magento sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ nội dung của nó.

Để tạo cơ sở dữ liệu cho Magento, hãy chạy các lệnh bên dưới:

sudo mysql -u root -p

Sau đó, tạo một cơ sở dữ liệu có tên magentodb

CREATE DATABASE magentodb;

Tiếp theo, tạo một cơ sở dữ liệu người dùng được gọi magentodbuser và đặt mật khẩu

CREATE USER 'magentodbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Sau đó cấp cho người dùng toàn quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.

GRANT ALL ON magentodb.* TO 'magentodbuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Cuối cùng, lưu các thay đổi của bạn và thoát.

FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Cách tải xuống Magento 2

Chúng ta đã sẵn sàng tải xuống Magento và bắt đầu định cấu hình nó. Trước tiên, hãy chạy các lệnh bên dưới để tải xuống phiên bản Magento mới nhất từ ​​kho lưu trữ của nó.

Để tải bản phát hành mới nhất của Magento, bạn có thể muốn sử dụng kho lưu trữ GitHub. Cài đặt Composer, Curl và các phần phụ thuộc khác để bắt đầu

sudo apt install curl git
curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Sau khi cài đặt curl và Composer ở trên, hãy chuyển vào thư mục gốc Nginx và tải xuống các gói Magento 2 từ GitHub.

Khi được nhắc, hãy nhập các khóa xác thực của bạn  .   public key của bạn   là tên người dùng của bạn;  private key  của bạn là mật khẩu của bạn….  (  https://marketplace.magento.com

Khóa Magento Ubuntu

Bạn sẽ phải đăng ký một tài khoản để tạo khóa ở trên.

Sau đó chạy lệnh dưới đây để cho phép  www-data người dùng sở hữu thư mục Magento.

Chạy các lệnh dưới đây để tạo một dự án mới được gọi  magento.

cd /var/www/
sudo composer create-project --repository=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition magento

Sao chép và dán khóa xác thực. (  public key  của bạn   là tên người dùng của bạn;   private key   là mật khẩu của bạn)

Output:
Authentication required (repo.magento.com):
Username: 234f2343435d190983j0ew8u3220
Password: 
Do you want to store credentials for repo.magento.com in /opt/magento/.config/composer/auth.json ? [Yn] Y

Sau khi tải xuống các gói Magento, hãy chạy các lệnh bên dưới để cài đặt Magento với các tùy chọn sau:

cd /var/www/magento
sudo bin/magento setup:install --base-url-secure=https://example.com/ --db-host=localhost --db-name=magentodb --db-user=magentodbuser --db-password=db_user_password_here --dbadmin-firstname=Admin --admin-lastname=User [email protected] --admin-user=admin --admin-password=admin123 --language=en_US --currency=USD --timezone=America/Chicago --use-rewrites=1
 • Phần mềm Magento được cài đặt trong thư mục gốc trên localhost. Admin là  administrator ; do đó: URL mặt tiền cửa hàng của bạn là  https://exmaple.com
 • Máy chủ cơ sở dữ liệu nằm trên cùng một localhost với máy chủ web….
 • Tên cơ sở dữ liệu là  magento ,  magentouser  và mật khẩu là  db_user_password_here
 • Sử dụng  rewrites máy chủ 
 • Administrator Magento có các thuộc tính sau:
  • Họ và tên là:   Admin User
  • Tên người dùng là:  admin
 •  và mật khẩu là  admin123
 • Địa chỉ email là:  [email protected]
 • Ngôn ngữ mặc định là:  (Tiếng Anh Mỹ)
 • Đơn vị tiền tệ mặc định là:  đô la Mỹ
 • Múi giờ mặc định là:  Trung tâm Hoa Kỳ (Châu Mỹ / Chicago)

Sau đó, hãy chạy các lệnh bên dưới để đặt các quyền phù hợp cho Magento 2 hoạt động.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/magento/
sudo chmod -R 755 /var/www/magento/

Cách định cấu hình Nginx cho Magento

Chúng ta đã tải nội dung Magento vào một thư mục mới mà chúng ta gọi là Magento. Bây giờ, hãy cấu hình Nginx để tạo một khối máy chủ mới để sử dụng với trang web Magento của chúng tôi. Bạn có thể tạo bao nhiêu khối máy chủ với Nginx.

Để làm điều đó, hãy chạy các lệnh bên dưới để tạo file cấu hình mới có tên magento.conftrong thư mục  /etc/nginx/sites-available/  để lưu trữ khối máy chủ Magento của chúng tôi.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/magento.conf

Trong file, sao chép và dán nội dung bên dưới vào file và lưu.

upstream fastcgi_backend {
server unix:/var/run/php/php8.0-fpm.sock;
}

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  root /var/www/magento;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name example.com www.example.com;

  client_max_body_size 100M;
  autoindex off;

  set $MAGE_ROOT /var/www/magento;
  set $MAGE_MODE production;

  access_log /var/log/nginx/example.com-access.log;
  error_log /var/log/nginx/example.com-error.log;

  include /var/www/magento/nginx.conf.sample;


}

Lưu file và thoát.

Sau khi lưu file ở trên, hãy chạy các lệnh bên dưới để kích hoạt file mới có chứa khối máy chủ Magento của chúng tôi. Khởi động lại Nginx sau đó.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/magento.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl restart nginx.service

Ở giai đoạn này, Magento đã sẵn sàng và có thể được khởi chạy bằng cách truy cập IP hoặc tên máy chủ của máy chủ.

http://localhost

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo