Thay đổi định dạng ngày tháng thành dd-mm-yyyy trên Windows 11 hay Windows 10

Thông thường, hầu hết người dùng muốn thay đổi format ngày trong Windows 10 hoặc Windows 11 để phù hợp với yêu cầu của khu vực hoặc ứng dụng cụ thể của họ. Việc thay đổi format ngày từ mm-dd-yyyy thành dd-mm-yyyy hoặc dd/mm/yyyy không đơn giản vì format này không được bao gồm trong hệ thống. 

Theo mặc định, Windows 10/11 có format MM-dd-yyyy. Các chương trình khác như Microsoft Office và ứng dụng email sẽ đọc cài đặt ngày khu vực này và hiển thị ngày ở format tương tự. Thật không may, Microsoft đã không thêm format dd-mm-yyyy hoặc dm-yyyy trong cột format được tạo sẵn. Chúng ta có thể nhập thủ công format được yêu cầu trong cài đặt nâng cao.

Lưu ý quan trọng: Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho máy chủ Windows 2012 R2 và Windows 2019 . Bạn có thể sử dụng các cài đặt tương tự để thay đổi format ngày trong các máy chủ Windows mới nhất.

Thay đổi format ngày thành dd-mm-yyyy Từ mm-dd-yyyy

Lưu ý: Chúng ta có thể thay đổi format ngày và giờ từ ứng dụng cài đặt. Nhưng nơi này hữu ích trong việc lựa chọn các format được liệt kê bởi Microsoft.

Trong Windows 10

Tìm kiếm date và chọn các tùy chọn thay đổi format như được hiển thị bên dưới.

Tìm kiếm định dạng ngày

Từ danh sách thả xuống format ngày dài và ngắn, bạn có thể chọn format mong muốn. Rất tiếc, bạn không thể thêm bất kỳ format mới nào ở đây.

Lựa chọn định dạng

Trong Windows 11

1) Trong Windows 11 , bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong Regional format. Tìm kiếm ‘Region’ và nhấp vào tùy chọn Set regional format.

Định dạng vùng Windows 11

2) Chọn Language & region trong màn hình cài đặt tiếp theo.

3) Trong Regional format, hãy nhấp vào tùy chọn thả xuống để xem cài đặt format hiện tại. Nhấp vào Change formats để sửa đổi format ngày.

Thay đổi tùy chọn định dạng

4) Bạn có thể thay đổi format Short date từ tùy chọn thả xuống. Nếu bạn hài lòng với bất kỳ format nào hiện có, bạn có thể chọn một trong những format yêu thích của mình.

Thay đổi định dạng ngày ngắn trong Windows 11

Tuy nhiên, như chúng ta đã chứng kiến ​​trong Windows 10, từ ứng dụng cài đặt, chúng ta không thể thêm các format mới mà chúng ta muốn bao gồm dd-mm-yyyy.

Thêm dd-mm-yyyy từ Control Panel trong Windows 10/11

Nếu chúng ta cần thêm format tùy chỉnh cho các yêu cầu của mình, thì chúng ta cần truy cập cài đặt khu vực của Control Panel. Như bạn đã biết, Control Panel có thể được truy cập theo nhiều cách khác nhau trong mỗi hệ điều hành.

1) Dễ dàng truy cập bảng điều khiển trong Windows 7. Người dùng Windows 10 và Win 11 có thể làm theo các bước dưới đây.

Tìm kiếm control panel trong Windows 10 như bên dưới.

bảng điều khiển tìm kiếm trong Windows 10

Mặc dù các ảnh chụp màn hình sau được lấy từ Windows 10, nhưng các cài đặt vẫn giữ nguyên cho các hệ điều hành Windows 7 và 8.1 khác.

2) Trong Regional Settings (hoặc Clock, Language, and Region), nhấp vào Change date, time, or number formats như được hiển thị bên dưới.

thay đổi ngày thành dd-mm-yyyy trong Windows 10

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm Region trong tìm kiếm của Windows 11/10 để đến trực tiếp địa điểm này.

Bảng điều khiển khu vực

3) Bạn có thể xem các format ngày được xác định trước trên màn hình tiếp theo. Nhấp vào nút thả xuống và xem liệu format bạn đang tìm có khả dụng hay không. Như tôi đã đề cập trước đó, format dd-mm-yyyy không được bao gồm trong danh sách.

định dạng ngày mặc định

Nhấp vào Additional settings để mở một cửa sổ khác cho phép nhập format của riêng chúng tôi.

4) Tại đây chúng ta có thể thay đổi format ngày tháng trong Windows 10 hoặc Windows 8.1 / 7. Trong tab Date, bạn có thể thay đổi format Short date. Nó sẽ lấy đầu vào. Đảm bảo rằng bạn đang nhập đúng format với các ký hiệu. Ý nghĩa của các ký hiệu có sẵn dưới đây. Nhấp vào Apply để lưu cài đặt.

Tóm lược

  • Bằng cách sử dụng ứng dụng cài đặt trong Windows 11 hoặc Windows 10, chúng ta có thể thay đổi format ngày từ danh sách đang tồn tại. Chúng ta không thể thêm bất kỳ format mới nào ở đây.
  • Chúng ta cần sử dụng cài đặt format khu vực của classic control panel để thêm hoặc sửa đổi các format ngày tùy chỉnh bao gồm dd-mm-yyyy.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo