Các lệnh Dyno Bot trong Discord nên biết

Dyno là một bot Discord đa chức năng có thể quản lý nhiều nhiệm vụ khác nhau từ quản lý máy chủ và các vai trò đến tạo các cuộc thăm dò. Vì hầu hết mọi người chỉ sử dụng bot để quản lý các vai trò trên máy chủ, đây là các lệnh khác của bot Dyno thường bị bỏ qua.

Lệnh Dyno Bot tốt nhất

Trước khi bắt đầu, tiền tố của Dyno Bot là dấu chấm hỏi (?) mà bạn cần sử dụng trước mỗi lệnh Dyno Bot. Bạn có thể thay đổi tiền tố bằng cách mở trang Dyno bot Dashboard page và nhập tiền tố mới vào trường Command prefix trong Bot Settings. Với bản cập nhật Discord mới nhất, bạn cũng có thể sử dụng / (Slash) làm tiền tố.

Ngoài ra, tất cả các lệnh cần thông tin bổ sung như tên người dùng, tên kênh, truy vấn tìm kiếm hoặc thông tin nào đó giúp nó thực thi lệnh một cách chính xác. Nếu bạn không chắc chắn về cách sử dụng một lệnh cụ thể, chỉ cần nhập tiền tố, sau đó nhập tên lệnh và nhấn enter. Bot sẽ trả lời với chi tiết về cách sử dụng lệnh cụ thể đó.

Dyno bot hướng dẫn cách sử dụng lệnh

Hãy bắt đầu với việc quản lý các vai trò mà hầu hết mọi người sử dụng Dyno Bot.

Quản lý các lệnh vai trò

Dyno Bot làm cho việc quản lý các vai trò trở thành một quá trình dễ dàng và dễ tùy chỉnh hơn. Sau khi cài đặt bot, bạn sẽ không phải vật lộn với các cài đặt hoặc quyền của máy chủ. Hầu như tất cả các nhu cầu quản lý vai trò máy chủ có thể được đáp ứng bằng các lệnh nhỏ sẽ giúp quá trình nhanh hơn.

1. ?addrole [role] & ?addmod [role] là một số lệnh được sử dụng nhiều nhất vì chúng cho phép bạn tạo một vai trò mới ngay lập tức. Sự khác biệt duy nhất giữa vai trò bình thường và vai trò người điều hành là vai trò người điều hành có thể điều khiển máy chủ bằng các lệnh giống như bạn.

Đã tạo một vai trò mới bằng Dyno bot

2. ?delrole [role] và ?delmod [role] sẽ hữu ích để xóa vai trò mà bạn đã tạo như tên của nó. Bạn cũng có thể sử dụng ?delmod [user] (thay thế ‘user’ bằng user name) và nó sẽ xóa người dùng khỏi vai trò người kiểm duyệt cụ thể đó, loại bỏ khả năng kiểm soát máy chủ.

3?rolename [role] [new role] sẽ hữu ích để thay đổi tên của role sau khi được tạo, nơi bạn cần nhập tên vai trò hiện tại vào vị trí của vai trò và tên vai trò mới vào vị trí của vai trò mới.

Đã thay đổi tên vai trò bằng cách sử dụng bot Dyno

4 . Lệnh ?roll add [user] [role] được sử dụng để gán một vai trò cụ thể cho người dùng. Không có lệnh đặc biệt nào cho vai trò của người điều hành. Chỉ cần chèn tên người dùng và tên của người điều hành để gán vai trò đó cho người dùng.

5. Mặc dù bạn có thể sử dụng vai trò delmod để xóa người kiểm duyệt khỏi vai trò của anh ấy hay cô ấy, nhưng để xóa người dùng bình thường, chúng ta có thể sử dụng lệnh ?role [user] [role].

6 . Lệnh ?role all [role] sẽ xóa tất cả người dùng khỏi một vai trò cụ thể để bạn có thể bắt đầu lại.

7 . Lệnh ?role removeall [user] xóa tất cả các vai trò của một người dùng cụ thể.

8 . Các lệnh ?role bots [role] và ?role humans [role] có thể hữu ích để thêm hay xóa bot hoặc con người khỏi một vai trò cụ thể tương ứng. Vì vậy, nếu bạn muốn loại bỏ tất cả các bot trong bất kỳ vai trò cụ thể nào, hãy sử dụng lệnh bot.

9. Lệnh ?roles sẽ liệt kê tất cả các vai trò có sẵn trong máy chủ trong khi lệnh ?roleinfo [role] hữu ích để cung cấp thêm thông tin về một vai trò cụ thể.

Kiểm tra thông tin vai trò bằng Dyno bot

10. Các lệnh ?rolepersist add [user][role] và ?rolepersist remove [user][role] hữu ích để gán vai trò cho người dùng vẫn tồn tại ngay cả sau khi người dùng rời đi và tham gia lại. Bạn cũng có thể thêm lý do của mình vào cuối lệnh. Bằng cách đó, khi bạn sử dụng lệnh Dyno bot ?rolepersist, bạn sẽ thấy tất cả những tồn tại và lý do tại sao bạn đã giao cho người dùng đó một vai trò liên tục.

Lệnh kiểm duyệt

Ngoài vai trò quản lý, Dyno bot cũng có một số kiểm soát kiểm duyệt tốt đối với khả năng tương thích của máy chủ. Chỉ những người ở vai trò kiểm duyệt mới có thể truy cập các lệnh bot Dyno này. Bạn có thể thêm người dùng làm người kiểm duyệt bằng lệnh ? Addmod như hình trên.

11. ?mute [user]?ban [user] và ?kick [user] là một số trong các lệnh thường được sử dụng trên máy chủ cho mục đích kiểm duyệt. Trong khi bạn có thể bật tiếng và bỏ cấm sau đó, bạn cũng sử dụng cú pháp giới hạn thời gian trong lệnh để cấm hoặc tắt tiếng trong một khoảng thời gian cụ thể như sau – ?ban [user][time limit].

Người dùng bị ẩn khi sử dụng Dyno bot

12. ?unmute [user] và ?unban [user] được sử dụng để hiển thị và bỏ cấm người dùng. Bạn không thể loại người dùng vì người dùng đã rời khỏi máy chủ và trước tiên họ cần tham gia.

13. Lệnh ?softban [user] cấm người dùng và ngay lập tức bỏ cấm người đó. Điều này được sử dụng để xóa tin nhắn của người dùng trong cuộc chat.

14. ?bansave[user] là một lệnh bot Dyno bạn có thể sử dụng nếu bạn muốn cấm người dùng nhưng vẫn muốn tin nhắn của họ có sẵn trong cuộc chat sau đó.

15. Thay vì tắt tiếng hoặc cấm, bạn chỉ có thể cảnh báo người dùng bằng lệnh ?warn [user] [reason]. Bạn có thể xóa cảnh báo bằng lệnh ?delwarn [warning ID]. Chỉ cần sử dụng lệnh ?warnings [user] để nhận tất cả các cảnh báo.

Cảnh báo người dùng sử dụng bot Dyno trên Discord

16. Người điều hành có thể sử dụng lệnh thông báo để thông báo bất kỳ thay đổi nào trong máy chủ cho mọi người bằng lệnh ?announce everyone [channel] [message]. Bạn cũng có thể kiểm soát những người có thể nhận được thông báo bằng lệnh vai trò thông báo và lệnh thông báo tại đây.

17. Dyno bot theo dõi tất cả các lệnh cấm, tắt tiếng và cảnh báo mà bạn đã thực hiện cho một người dùng cụ thể. Bạn có thể chỉ cần lệnh ?whois [user] để lấy tất cả thông tin chi tiết về quá khứ của anh ta.

Kiểm tra thông tin người dùng trên Discord với bot Dyno

18. Lệnh ?serverinfo cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ về máy chủ từ một số người, administrator, người kiểm duyệt, vai trò, kênh văn bản và giọng nói,…

19. ?lock [channel được sử dụng để khóa kênh, bạn cũng có thể thêm giới hạn thời gian vào cuối để mở khóa tự động. ?unlock [channel] được sử dụng để mở khóa các kênh bị khóa.

Khóa và mở khóa kênh bằng lệnh

20. Bạn cũng có thể xác định các kênh trong bảng điều khiển dyno. Tất cả các kênh được đề cập sẽ bị khóa bằng lệnh ?lockdown và được mở khóa bằng lệnh ?lockdown

21. Nếu bạn muốn duy trì một số ghi chú trên người dùng mà không cảnh báo hoặc cấm họ, lệnh ?note [user][text] là dành cho bạn. Bạn có thể kiểm tra tất cả các ghi chú của bất kỳ người dùng nào bằng lệnh ?notes [user] cùng với ?delnote [note ID] và ?editnote [note ID]. Các lệnh bot Dyno được sử dụng để xóa hoặc chỉnh sửa các lệnh tương ứng.

Lệnh sửa đổi tự động

Bạn có thể đặt các lệnh tự động sửa đổi để cho phép bot tự động thực hiện một số hành động kiểm duyệt, do đó bạn sẽ không phải làm mọi thứ theo cách thủ công.

22. Cấm một số từ nhất định có thể là hành động hữu ích nhất để thiết lập một mod tự động. Chỉ cần sử dụng lệnh ?automod banword [word1], [word2] để cấm các từ được liệt kê. Điều này sẽ cấm tin nhắn ngay cả khi từ bị cấm được sử dụng ở giữa một từ khác. Ví dụ, nếu bạn cấm từ ban, nó sẽ thậm chí cấm các tin nhắn với lệnh cấm từ. Nếu bạn muốn cấm các thư có chứa các từ chính xác, thì bạn có thể sử dụng lệnh ?automod banexact [word1], [word2].

23. Tương tự, bạn cũng có thể chặn các liên kết bằng lệnh blacklist Dyno Bot ?automod blacklist [link1], [link2]. Bạn cũng có thể cấm tất cả các liên kết khỏi bảng điều khiển bot Dyno. Sau đó, sử dụng lệnh command automod whitelist [link1], [link2] để lập danh sách trắng các liên kết mà bạn chấp thuận. Hãy nhớ rằng, danh sách trắng hoặc danh sách đen một trang web cũng sẽ đưa vào danh sách trắng hay danh sách đen các trang trong đó. Ví dụ: cấm facebook.com cũng sẽ cấm facebook.com/myaccount.

Cấm các từ và liên kết trên máy chủ Discord

24. Nếu bạn không muốn sử dụng lệnh automod trên một số kênh, bạn có thể chỉ cần sử dụng lệnh ?automod ingnorechannel [channel name]. Điều này sẽ bỏ qua kênh được chỉ định để người dùng có thể tận hưởng sự tự do trong một số kênh.

25. Bạn cũng có thể đặt nó để bỏ qua một vài người dùng bằng lệnh ?automod ingnorerole [role name]. Cài đặt tự động sẽ không áp dụng cho những người dùng như vậy trong vai trò đó. Để kiểm tra các kênh và vai trò bị bỏ qua, hãy sử dụng lệnh ?automod ignored.

Xóa lệnh tin nhắn

Purge là một tính năng khác của Dyno bot được sử dụng để xóa các thư trên máy chủ của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, sau khi hoàn tất, bạn không thể lấy lại tin nhắn của mình bằng bất kỳ giá nào.

26. ?Purge là một lệnh đơn giản sẽ xóa 100 tin nhắn cuối cùng trên kênh ngay trước khi bạn thực hiện lệnh. ?purge [count] sẽ xóa số lượng thư bạn đã chỉ định.

27. ?purge user [count][user name] sẽ xóa tất cả các tin nhắn từ một người dùng cụ thể trên một kênh cụ thể.

28. Lệnh ?purge match [text][count] sẽ xóa các thông báo có từ cụ thể. Bạn có thể đề cập đến từ mà bạn muốn xóa trong vị trí văn bản.

29. ?purge not [text][count] sẽ làm ngược lại hoàn toàn và xóa các thư không chứa từ được chỉ định.

30. ?purge startswith [text][count] và  ?purge endswith [text][count] sẽ xóa các tin nhắn bắt đầu bằng một từ cụ thể và kết thúc bằng một từ cụ thể tương ứng.

31. ?purge links [count] sẽ xóa tất cả các thư có chứa một liên kết. ?purge invites [count] sẽ xóa lời mời vào máy chủ kênh đó. Điều này sẽ giúp xóa các liên kết spam và lời mời trên máy chủ. Tương tự như vậy, ?purge images [count] sẽ xóa hình ảnh, ?purge embeds [count] sẽ xóa các tin nhắn có chứa nhúng, ?purge text [count] sẽ chỉ xóa các tin nhắn văn bản và ?purge mentions [count] sẽ xóa các tin nhắn có đề cập.

32. ?purge humans [count] và ?purge bots [count] sẽ xóa các tin nhắn từ con người và bot tương ứng.

Lệnh tặng quà

Bot Dyno cung cấp chức năng tặng quà ngay bên trong máy chủ Discord của bạn. Giờ đây, mọi người có thể tham gia vào máy chủ của bạn để tham gia tặng quà.

33.  Lệnh ?giveaway create [channel] [winners] [duration] [name] sẽ tạo một chương trình tặng quà mới trong đó channel là tên của kênh mà bạn đang tổ chức chương trình tặng quà, winners là số người chiến thắng mà bạn mong đợi, duration là thời gian mà mọi người có thể tham gia vào chương trình tặng quà và name là tên của chương trình tặng quà. Mọi người có thể tham gia chương trình tặng quà trên giao diện GUI sạch sẽ.

Giveaway trên Discord Server

34. Lệnh ?giveaway end [Message link] sẽ kết thúc giveaway bất kể thời lượng bạn đã đặt. Bạn có thể lấy liên kết tin nhắn bằng cách nhấp vào menu ba chấm trên lệnh tạo quà tặng và nhấp vào liên kết sao chép tin nhắn. Sau khi kết thúc, nó sẽ thông báo những người chiến thắng.

35. Vì bất kỳ lý do gì bạn muốn xem xét người chiến thắng mới, thì bạn có thể sử dụng lệnh ?giveaway reroll [message link] để xem xét người chiến thắng mới.

Các lệnh khác

36. ?remindme [time] [reminder] là một tiện ích bổ sung đơn giản để nhận lời nhắc trong máy chủ Discord của bạn mà mọi người đều có thể xem và quản lý.

37. Bạn cũng có thể tiến hành cuộc thăm dò với Dyno bot bằng cách sử dụng lệnh ?poll [message] “[option1]””[option2]” để tạo một cuộc thăm dò với tối đa 10 tùy chọn. Sử dụng ?poll show [message link] để hiển thị kết quả.

38.? Lệnh ?flip và lệnh ?roll tung một viên xúc xắc.

Lật và cuộn lệnh trên Discord bởi Dyno bot

39. ?clean sẽ xóa tất cả các lệnh của bot Dyno.

Lệnh tùy chỉnh

Dyno bot cũng hỗ trợ các lệnh tùy chỉnh nếu bạn muốn. Mở trang tổng quan và chọn tùy chọn Custom Commands trong thanh bên. Tại đây nhấn vào Add command để tạo lệnh mới. Bạn có thể tạo các lệnh với các biến như {user}, {channel.id},… Sau đó, bạn có thể sử dụng các chức năng có sẵn trong Dyno Bot như kiểm duyệt, xóa, quản lý vai trò và tạo một lệnh mới. Ví dụ: ?purge me để xóa các tin nhắn được gửi từ tôi.

40. Sử dụng ?customs enable [command] để kích hoạt và ?customs disable [command] để tắt lệnh được tạo trong bảng điều khiển.

41. Bạn cũng có thể sử dụng ?customs show để hiển thị danh sách tất cả các lệnh tùy chỉnh đã tạo.

Kết thúc: Danh sách lệnh Dyno Bot

Đây là một số lệnh hữu ích nhất trên Dyno bot, nhưng bạn có thể mở rộng danh sách này bằng các lệnh như ?Dog, ?Cat để chụp ảnh dễ thương, ?Rps để chơi oẳn tù tì,…Cùng với chúng, bạn cũng có thể gắn thẻ người dùng với các lệnh ?tag. Nhưng để giữ cho danh sách ngắn gọn, chúng tôi chỉ liệt kê các lệnh thực sự hiệu quả và giúp ích cho máy chủ của bạn.

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Sao Hải Vương
Logo