Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0.x trên Ubuntu Server

PHP là một ngôn ngữ dạng Script được gọi là Hypertext Preprocessor và ban đầu là viết tắt của Personal Home Page . PHP đặc biệt phù hợp với phát triển web và sử dụng cho Server-side scripting. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bạn có thể cài đặt phiên bản PHP mới nhất, PHP 8.0.x, trên Ubuntu 20.0.4 trở lên. Sử dụng phương pháp sau, bạn có thể cài đặt PHP 8.0.x trong các hệ thống Linux khác như Debian 10, OpenSUSE, v.v.

Cài đặt PHP 8.0.x trên Ubuntu

Cài đặt phiên bản PHP mới nhất rất dễ dàng nếu bạn đang sử dụng máy chủ đám mây, VPS hoặc máy cục bộ. Thực hiện các lệnh sau để cài đặt PHP 8.0 trên hệ thống Ubuntu.

1. Thêm ppa:ondrej/php‘ Repository:

PHP 8.0.x là phiên bản ổn định mới nhất của PHP và đây là bản cập nhật lớn của ngôn ngữ này và đi kèm với nhiều tính năng và tối ưu hóa mới. Tuy nhiên, trước khi cài đặt PHP 8.0.x, bạn phải thêm  “ppa:ondrej/php. 

Sử dụng lệnh sau:

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Cập nhật hệ thống sau khi thêm .

Quảng cáo
sudo apt update

2. Cài đặt PHP 8.0.x trên Ubuntu

Bây giờ thực hiện lệnh sau để cài đặt PHP 8.0 trên hệ thống Ubuntu.

sudo apt install php8.0

Sẽ hiển thị :

[email protected]:~# sudo apt install php8.0
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 libapache2-mod-php8.0 php-common php8.0-cli php8.0-common php8.0-opcache php8.0-readline
Suggested packages:
 php-pear
The following NEW packages will be installed:
 libapache2-mod-php8.0 php-common php8.0 php8.0-cli php8.0-common php8.0-opcache php8.0-readline
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 4434 kB of archives.
After this operation, 20.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Khi bạn thực hiện lệnh cài đặt, hệ thống sẽ nhắc bạn “Do you want to continue? ”Bạn phải gõ“ Y ”và nhấn enter trên bàn phím để cài đặt PHP 8.0.

3. Kiểm tra PHP đã được cài đặt hay chưa.

Bạn phải chạy lệnh sau để kiểm tra PHP đã được cài đặt hay chưa. Nếu bạn đang nâng cấp PHP 7.4 lên PHP 8.0, nó sẽ vẫn hiển thị cho bạn phiên bản cũ hơn (PHP 7.4) khi chúng tôi thực hiện lệnh sau.

sudo php -v

Sẽ hiển thị :

Quảng cáo
[email protected]:~#sudo php -v
PHP 8.0.5 (cli) (built: May 3 2021 11:30:57) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.5, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.0.5, Copyright (c), by Zend Technologies

Như tôi đã đề cập, nếu hệ thống có phiên bản cũ hơn, PHP 7.4, thì đầu ra sẽ hiển thị PHP 7.4 thay vì PHP 8.0. Vì vậy, bạn phải tắt phiên bản cũ hơn và kích hoạt PHP 8.0 mới hơn.

Xem thêm :

Cài đặt các mô-đun hoặc tiện ích mở rộng PHP 8.0.x

PHP có hơn 180 phần mở rộng cho các tác phẩm khác nhau. Nó phụ thuộc vào bạn cách bạn sẽ sử dụng hoặc cái gì, vì vậy theo yêu cầu, bạn có thể cài đặt từng tiện ích mở rộng hoặc theo nhóm hoặc tất cả các tiện ích mở rộng mà bạn có thể cài đặt chỉ trong một lệnh.

1. Tìm kiếm Tiện ích mở rộng PHP 8.0

Sử dụng lệnh sau, bạn có thể tìm kiếm hoặc liệt kê các phần mở rộng của PHP 8.0.

sudo apt search php8.0-* 

2. Cài đặt các tiện ích mở rộng PHP 8.0

Thực hiện lệnh sau, bạn có thể cài đặt các mô-đun PHP thường được sử dụng.

Quảng cáo
sudo apt install php8.0-{bz2,curl,intl,mysql,readline,xml}

Hiển thị:

[email protected]:~# sudo apt install php8.0-{bz2,curl,intl,mysql,readline,xml}
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
php8.0-readline is already the newest version (8.0.5-2+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1).
php8.0-readline set to manually installed.
The following NEW packages will be installed:
 php8.0-bz2 php8.0-curl php8.0-intl php8.0-mysql php8.0-xml
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 387 kB of archives.
After this operation, 1634 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Khi bạn thực hiện lệnh cài đặt phần mở rộng PHP, terminal sẽ nhắc bạn “ Do you want to continue? ”Bạn phải nhập “Y” và nhấn enter trên bàn phím.

Nếu bạn muốn lưu trữ một trang web WordPress, hãy cài đặt các mô-đun PHP cần thiết này, vì vậy hãy sử dụng lệnh sau hoặc tham khảo thêm từ bài viết này .

sudo apt install php8.0-common php8.0-cli php8.0-bz2 php8.0-curl php8.0-gd php8.0-intl php8.0-readline php8.0-xml php8.0-zip php8.0-fpm php8.0-bcmath php8.0-mbstring php8.0-imagick php8.0-mysql php8.0-zip

Cài đặt các mô-đun PHP 8.0.x cho Apache

Apache là một máy chủ web mã nguồn mở. Không có nó, PHP không có nhiều giá trị. Vì vậy, nếu bạn chưa cài đặt  máy chủ web Apache  trên Ubuntu , thì hãy cài đặt.

Xem thêm :

1. Cài đặt các Mod PHP cho Apache HTTP Server

sudo apt install libapache2-mod-php8.0 

2. Đặt PHP 8.0 làm Mặc định

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif

3. Kích hoạt mô-đun PHP 8.0

Quảng cáo
sudo a2enconf php8.0-fpm

4. Khởi động lại máy chủ Apache

sudo service apache2 restart

Sau khi thực hiện các lệnh từng bước sau, việc cài đặt các mô-đun PHP cho máy chủ Apache sẽ được thực hiện.

Cài đặt các mô-đun PHP 8.0.x cho NGiNX

Sử dụng các lệnh sau, bạn có thể cài đặt các mô-đun PHP cho Nginx. Tuy nhiên, không có mô-đun PHP chính thức nào cho NGiNX, nhưng bạn có thể cài đặt thay thế bằng cách thực hiện các bước sau.

Trước khi cài đặt các mô-đun PHP, trước tiên, bạn nên cài đặt máy chủ web Nginx .

1. Cài đặt mô-đun PHP-FPM cho Nginx

sudo apt install php8.0-fpm 

2. Kích hoạt và bắt đầu dịch vụ

sudo systemctl enable php8.0-fpm

sudo systemctl start php8.0-fpm 

3. Khởi động lại máy chủ web NGiNX

Quảng cáo
sudo systemctl restart nginx

Chuyển đổi phiên bản PHP mặc định

Nếu hệ thống đã cài đặt phiên bản PHP cũ hơn, bạn phải chuyển sang PHP 8.0. Có hai phương pháp để chuyển đổi giữa các phiên bản PHP khác nhau.

Phương pháp một:

Trong phương pháp đầu tiên này, bạn phải thực hiện một lệnh duy nhất và bạn có thể thay đổi PHP 8.0 giữa các phiên bản PHP khác nhau.

sudo update-alternatives --config php 

Hiển thị:

[email protected]:~# sudo update-alternatives --config php
There are 2 choices for the alternative php (providing /usr/bin/php).

 Selection  Path       Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/bin/php8.0  80    auto mode
 1      /usr/bin/php7.4  74    manual mode
 2      /usr/bin/php8.0  80    manual mode

Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: [ENTER CHOICE HERE]

Phương pháp hai:

Đó là phương pháp thứ hai và bạn phải thực hiện một số lệnh sau và chuyển đổi các phiên bản PHP theo yêu cầu. [Phương pháp này được danh cho những ai dùng WordPress]

Tắt phiên bản PHP cũ: –

Quảng cáo
sudo a2dismod php7.4

Kích hoạt phiên bản PHP mới: –

sudo a2enmod php8.0

Khởi động lại máy chủ Apache: –

sudo systemctl restart apache2.service

Khởi động lại máy chủ Nginx: –

sudo systemctl restart nginx

Câu hỏi thường gặp về PHP 8.0

PHP 8 có tương thích ngược không?

PHP không có khả năng tương thích ngược. Thông thường, khi phát hành một phiên bản PHP mới, nó đã loại bỏ một số tính năng. Đọc thêm các thay đổi chính thức về khả năng tương thích của PHP 8.0 tại đây.

Điều gì đã thay đổi trong PHP 8?

PHP 8.0 là một bản cập nhật đáng kể của ngôn ngữ PHP. Nó chứa nhiều tính năng mới và tối ưu hóa hiệu suất, bao gồm các đối số được đặt tên, kiểu liên hợp và hơn thế nữa. Kiểm tra các thay đổi chính thức của PHP .

WordPress có thể sử dụng PHP 8 không?

PHP 8.0 đã được phát hành chính thức và hiện tại nó đã ổn định. Ngay cả WordPress 5.7.0 cũng sử dụng PHP 8.0, vì vậy bạn có thể cập nhật PHP của mình.

Nhận decor tiệc sinh nhật theo yêu cầu

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo